خبرگزاری بُرک،پل ارتباطی شما برای پی گیری مشکلاتتان است و نهایت تلاش را برای حل کردن مشکلات شما به کار می‌بندد.

شما می توانید با مراجعه و کلیک به* این صفحه* مشکل خود را در قالب کامنت برای ما بنویسید تا ما آن را پی گیری کنیم.

 بُرک ضمن انتشار کامنتهای مخاطبان، مشکلات را به دستگاههای اجرایی ذیربط ارجاع می دهد و در صورت دریافت پاسخ، آنها را منتشر می کند...

تنظیم شده و ارائه توسط "علیرضا نجارپور استادی"

همراه اول

اسپانسرینگ این طرح