طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - ذخیره امدادی برای تهران 12 میلیون نفری، 300هزار نفر است.