در حاشیه دلواپسی وقیح اخیر برخی مدعیان اصولگراییی علیه دکتر ظریف.