شاهکارهای سینمایی، روایتی از هنر گروهی است که با چهره بازیگران شناخته می شود و روایت بازیگرانی که در پس سال ها تجربه پنهان شده اند، و این روایتی است از «ماه منیر»، شاهکار علی حاتمی . . .

فریاه فرجامی پس از 11 سال دوری از سینما، با فیلم تاول به عرصه سینما بازمی گردد تا روایت ناتمام هنری خود را به سرانجام برساند.