تبلیغات
خــبـــرگـــــزاری رسمی بُـرک - مطالب مفید و مهارت های زندگی1
وبلاگicon

جلوگیری از کپی کردن مطالب

منوی اصلی
خــبـــرگـــــزاری رسمی بُـرک
وب سـایت خـبــری تــحـلـیلــی بُرک (دیــد شمـا آیــنـده شمـاســت)به سـردبـیـری عـلـیـرضـا نـجـارپـور اسـتـادی

اینستاگرام هنرمندان

بیشتر از اکنون باشید و دنیایی از خدمات را در سایت ما تجربه کنید چرا که ما همه را به چالش میکشیم www.Bork.ir

لطفا و خواهشنا مطالب و تصاویر رو با ذکر منبع (bork.ir) به اشتراک بگذارید

پرسشـی كـه هـرگز بـدان پاسـخ داده نشـده اسـت و خـود مـن نیـز بـا وجـود سـی سـال پژوهـش و مطالعـه بـرای آن پاسـخی نیافتـه ام ایـن اسـت كـه : " خواسـته ی زنـان چیسـت؟ "

 


 

زیگـــموند فرویــــد 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399178_608.jpg


 

آزارم مـی دهـد دیـدن آن منظـره ای کـه مـادری کـودکش را سـیلی مـی زنـد ، ولـی کـودک بـاز دامـانش را رهـا نمـی کنـد ؛

کجاسـت آن قاضـی تـا حکـم کنـد کـه سرچشـمه محـبت ، مـادر اسـت یـا فرزنـد ؟


 

حســـین پناهــــی 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399179_731.jpg


 

هیـچ کـس متـوجه نمـی شـود کـه برخـی از افـراد چـه عذابـی را تحـمل مـی کـنند تـا آرام و خونسـرد بـه نظـر بیاینـد ... !


 

آلـــدوس هاکســـلی 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399180_957.jpg


 

كسـی را كـه دوسـت داری رهـایش كـن ؛

اگـر سـوی تـو بازگشـت از آن توسـت ،

و اگـر بازنگشـت ، از ابتـدا بـرای تـو نبـوده اسـت .


 

ویلیـــام شكــــسپیر 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399181_652.jpg


 

کتـاب‌ هـای مـن در برابر گرسنگـی یـک کـودک هیـچ ارزشـی نـدارند .


 

ژان پـــل ســارتر 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399182_141.jpg


 
 

 


یــــک خـــانـــواده خـــوشحـــال، چـــیزی جـــز یـــک بهــــشت زود رس نیـــــــــــست.


 

جـورج برنــارد شــاو  


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399183_950.jpg


 

وقتـی کـه آدم تنهـا خـودش خوشـبخت باشـد ، خجـالت دارد .


 

آلبـــر کامــــو 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399184_394.jpg


 

تـا كنـون در جهـان هیـج تحـولی تاریخـی بـه وقـوع نپیـوسته اسـت , مگـر عـوض شـدن نـام اربابان .


 

جـــــورج اورول 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399185_300.jpg


 

وفـاداری ، هـنگامی کـه از یـک عشـق حقـیقی ناشـی نشـده باشـد چـقدر کسـالت بـار اسـت !


 

میــــلان کونـــــدرا 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399186_815.jpg


 

بـــه شــما مــی گویـــــــــــم، اگــر انســـــانی آنچـــه را نیـــابد کــه جـــان خـــــــــویش بـــر آن ببــــــــــازد، شــــــــایستـــــــــه زیســـــــــتن نیـــــــست.


 

مارتین لوتر کینگ 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399187_938.jpg


 
 

 


زندگـی شـاید آن لبخـندی سـت ، کـه دریغـش کردیـم ...


 

سهـــراب سپــــهری  


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399188_531.jpg


 

هیـچ چیـز بـا ارزش تـر از امـروز نیسـت .


 

یوهـــان ولفگانـگ گـــوته 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399189_844.jpg


 

میلـیون هـا و میلیاردهـا آدم تـوی ایـن دنیـا هسـتند و همـه شـان مـی تـوانند بـی تـو زندگـی کـنند ،

آخـر مـن بدبخـت چـرا نمـی توانـم ؟


 

رومــــن گـــــاری 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399197_350.jpg


 

لازم نیسـت مـرا دوسـت داشـته باشـی ...!

مـن تـو را بـه انـدازه ی هـردومـان

دوسـت دارم ...


 

عبـــاس معــــروفی 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399198_237.jpg


 

حیوانـات دوسـتان مـن هستـند، مـن دوستانـم را نمیخـورم !


 

جـــورج برنارد شــــاو 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399199_973.jpg

 

 


 

اگـر قـرار بـود كـه همـه مـا بـر مبنـای افكارمـان محاكمـه شویـم ، همـه مـان حلـق آویـز مـی شدیـم !

 


 

مـــــارگارت آتــــوود 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400952_714.jpg


 

انتقـام ناشـی از ضعـف روحـی كسانـی اسـت كـه نمـی تواننـد ناملایمـات را تحمـل كـنند .


 

فرانســـوا لارشـــفوکو 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400953_270.jpg


 

راز موفقیـت در ایـن اجتمـاع ایـن اسـت کـه یقیـن داشـته باشیـم همـه تقریبـا بـه یـک انـدازه بـی شعورنـد ، امـا جـوری وانمـود کنیـم کـه انگـار هرکـدام از آنهـا بیشتـر از دیگـری مـی فهمـد !!!


 

وودی آلـــــــــــن 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400954_268.jpg


 

از یـک دسـت تقـدیم مـی کنـد و از دسـتِ دیگـر ،

بـه زور از چنـگت بیـرون مـی کشـد .


 

ژوزه ســــاراماگو 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400955_625.jpg


 

احسـاس عشـق همـه مـا را دچـار ایـن توهـم گمـراه کـننده مـی سـازد کـه طـرف خـود را مـی شناسیــم .


 

مــــیلان کــــوندرا 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400956_601.jpg


 
 

 


مـا در ایـن مملکـت از وجـود 3 چیـز برخورداریــم :

وجـدان بـیدار ,

آزادی بیـان ،

و احتیـاط لازم بـرای ایـنکه از دو تـای اول هـرگز اسـتفاده نـکنیم !


 

مـــــارک تــــواین 


 

 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400957_439.jpg
 


 

 

 

 

مـن تصـور مـی کنـم بهتـرین تعـریفی کـه مـی تـوان از انسـان کـرد ایـن اسـت :

انسـان عبارتسـت از مـوجودی کـه بـه همـه چیـز عـادت مـی کنـد !


 

داســتایوفسکـی 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400958_397.jpg
 


 

لنگـه هـای چـوبی درب حیاطمـان گرچـه کهنـه انـد و جـیرجـیر مـی کنند , ولـی خـوش بـه حالشـان کـه لنـگه همنـد .


 

حــــسیـن پنـــاهی 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400959_264.jpg


 

یـک پرنـده کوچـک کـه زیـر بـرگ‌ هـا نغـمه‌ سـرائی مـی‌کند ، بـرای اثبـات خــدا کافـی اسـت .


 

ویكتــور هوگــو 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400960_241.jpg


 
 

 


هـرگز بـرای پـول ازدواج نكـنید ، چـون بـرای پـول در آوردن راههـای آسـانتری هـم وجـود دارد !


 

جــورج برنـارد شــاو 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400961_808.jpg


 

حسـرت واقعـی را آن روزی میخــوری ،

كـه مـی بینـى ،

بـه انـدازه سـن و سـالت ، زندگـى نكـرده ای ... !


 

گابـــریل گارســـیا مارکـــز 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400962_220.jpg


 

کسـی کـه مـرا بـه خاطـر خـوبی هایـم مـی خـواهد نمـی خواهـم ...

کسـی را مـی خـواهم کـه بـا دانسـتن بـدی هایـم بـازهـم مـرا بخواهـد !


 

ارنســتو ســاباتو 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400963_788.jpg


 

كسـی بـه جـز خـودم مسـئول سـقوطم نیـست ؛ بزرگتـرین دشمـنی كـه باعـث بـه وجـود آمدن سرنوشـتی غـم انگـیز و اندوهـبار برایـم شـده تنهـا خـودم هسـتم .


 

ناپلئـــون بنـــاپارت 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400964_987.jpg


 

ایـن زندگـی بیمـارستانـی اسـت کـه در آن هـر بیمـاری اسـیرِ آرزوی عـوض کـردنِ تخـت هـاست .


 

شـــارل بودلــــر 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400965_528.jpg


 

نگاهـت رنـج عظـیمی است ، وقتـی بـه یـادم مـی آورد كـه چـه چیـزهای زیـادی را هنـوز بـه تـو نگـفته ام .


 

آنتــوان دوسـنت اگــزوپری 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400966_483.jpg

 

 

 

پشتیبانی